Son 30-Gün Deðiþimi
Yükleniyor...

Son 60-Gün Deðiþimi
Yükleniyor...

Bitcoin Volatilitesi Zaman Serisi Grafiði

Grafik yükleniyor... (Javascript kullanýr)

Sýkça Sorulan Sorular

Bitcoin Volatilite Endeksi nedir?

Bu site Amerikan Dolarý üzerinden Bitcoin fiyatýnýn volatilitesini takip eder.

Volatilite nedir?

Volatilite bir yatýrým aracýnýn fiyatýnýn zaman içinde ne kadar deðiþtiðinin ölçüsüdür.

Volatilite neden önemlidir?

Volatilite bir yatýrým aracýnýn elde tutulmasýnýn riskli olduðu anlamýna gelir — herhangi bir gün içerisinde, deðeri kayda deðer þekilde artabilir ya da azalabilir. Bir yatýrým aracýnýn volatilitesi ne kadar yüksek ise, o kadar çok insan açýkta kalmamak adýna ya ellerinde tutmayacak ya da hedging (finansta ters pozisyon alma iþlemi) yapacaktýr. Volatilite ayný zamanda hedging masrafýný da artýrmaktadýr, bu da ticari hizmetlerin fiyatlarýný büyük oranda etkiler. Eðer Bitcoin volatilitesi azalýrsa, Bitcoin alýþ ve satýþýnýn maliyeti de düþecektir.

Btcvol.info, hangi volatilite tanýmýný kullanýyor?

Yukarýda gördüðünüz 30 ve 60 Gün pencereleri için günlük getirilerin standart sapmasý. Bunlar önceki Bitcoin fiyatlarýna dayalý geçmiþ volatilite grafikleridir. Bitcoin opsiyon piyasalarý büyüdükçe, Bitcoin’in zýmni volatilitesini hesaplamak mümkün olacak ve bu birçok yönden daha iyi bir ölçü birimidir.

Bitcoin’in altýn ve diðer para birimlerine oranla volatilitesi nasýl?

Karþýlaþtýrmak gerekirse, altýnýn volatilitesi %1.2 civarýnda iken diðer yüksek iþlem gören para birimleri %0.5 ila %1.0 arasýnda seyretmektedir.

Yukarýdaki grafik altýn ve diðer birkaç para biriminin Amerikan Dolarý karþýsýnda volatilitesini göstermektedir. Yýldýz iþaretli seriler iþaretli olmayanlar ile doðrudan karþýlaþtýrýlamaz çünkü itibari para borsalarý hafta sonlarý ve tatillerde kapalýdýr ve bu yüzden bazý fiyat deðiþiklikleri birkaç günlük deðiþimleri yansýtmaktadýr. Bu tür birkaç günlük deðiþimler analizden çýkartýlmaktadýr ve bu yüzden bu serilerin 30 ve 60 günlük metrikleri 30 ve 60’dan daha az sayýda veri noktasý kullanmaktadýr. Sadece eðlence amacýyla gösterilmektedirler.

Sitedeki fiyatlarýn kaynaklarý nelerdir?

Btcvol.info, Bitcoin fiyatlarý için CoinDesk ve diðer seri fiyat verileri için FRED® tarafýndan desteklenmektedir.

Peki diðer coinler?

Evet, ayrýca Litecoin Volatilitesi ve Ethereum Volatilitesi için de sayfalarýmýz bulunmaktadýr.